Wideo szkolenie „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”. | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Wideo szkolenie „Prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.

Ważnym elementem szkolenia jest szczegółowe omówienie tematu:

„Jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu – studium przypadku”.

Materiał składa się z 23 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 5 godzin i 28 minut bezcennej wiedzy.

Podczas szkolenia, autor – radca prawny Michał Koralewski, omawia najczęściej popełniane błędy przez członków zarządu.

Pokazuje przy jakich czynach i kiedy odpowiada się majątkiem osobistym, za co można zapłacić mandat a za co grzywnę, a kiedy można trafić do więzienia.

Zaraz za tym idzie omówienie czynności jakie należy podejmować, aby nie dopuścić do powyższych konsekwencji oraz jak należy prowadzić sprawy spółki, aby nigdy pokazywane problemy nie zaistniały.

Szczegółowa zawartość szkolenia:

Film 1: Obowiązki zarządu na etapie tworzenia spółki

 • System spółek w prawie polskim.
 • Różnice między spółkami.
 • Procedura tworzenia spółek kapitałowych.

Film 2: Obowiązki zarządu względem sądu rejestrowego cz. 1

 • Konsekwencje, gdy zgłoszenie do KRS zawiera braki.
 • Przykłady wadliwych zgłoszeń do rejestru:

  • braki usuwalne
  • braki nieusuwalne
  • drobne uchybienia
 • Jak postępować w sytuacji  złożenia nieprawidłowych dokumentów do rejestru?

Film 3: Grzywny nakładane przez sąd

 • Co zrobić, aby grzywna została umorzona?  
 • Jakie są sposoby na uniknięcie  grzywny?

Film 4: Obowiązki zarządu względem sądu rejestrowego cz. 2

 • Jakie dokumenty podpisuje zarząd?
 • Zasada jednego okienka.
 • Jak rozwiązać umowę spółki?

Film 5: Oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki

 • Jak oświadczenie o wniesieniu wkładu do spółki wpływa na odpowiedzialność członków zarządu?  

Film 6: Pozycja zarządu w  spółce

 • Jak ukształtować umowę spółki?
 • Jak kształtować kompetencje  zarządu?
 • Regulamin zarządu – do czego jest potrzebny?
 • Jak określać zadania poszczególnych członków zarządu?

Film 7: Prokurent

 • Rola prokurenta w spółce.
 • Kto powołuje,  a kto może odwołać prokurenta?
 • Cztery możliwości zatrudnienia prokurenta w spółce – który najkorzystniejszy?

Film 8: Zarząd a inne organy spółki cz. 1

 • Kompetencje Rady Nadzorczej w sp. z o.o. a w S.A.
 • Reprezentacja spółki przez zarząd, gdy zarząd musi uzyskać zgodę innego organu spółki.
 • Jakie są konsekwencje braku wymaganej zgody?

Film 9: Zarząd a inne organy spółki cz. 2

 • Nieznajomość prawa szkodzi.
 • Skutki reprezentacji przez „fałszywego pełnomocnika”.
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Pełna odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Kompetencje Komisji Rewizyjnej.
 • Kompetencje wspólników w spółce z o.o.
 • Kompetencje akcjonariuszy.

Film 10: Kompetencje zarządu cz. 1

 • Prawo  bieżącego zarządu spółką. (prowadzenie spraw spółki, reprezentowanie spółki)
 • Prawa  procesowe (powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o uchylenie uchwały)

Film 11: Kompetencje zarządu cz. 2

 • Uprawnienia  Zarządu względem wspólników: zwoływanie zgromadzeń i  udział w zgromadzeniach, wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie, oddanie w użytkowanie udziałów/akcji.
 • Uprawnienia w zakresie kapitału zakładowego spółki.

Film 12: Obowiązki bilansowe

 • W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • W zakresie sprawozdawczości
 • Odpowiedzialność, gdy zlecono prowadzenie ksiąg podmiotom trzecim
 • Odpowiedzialność, gdy księgi prowadzi konkretnie wyznaczona w firmie osoba
 • Odpowiedzialność, gdy nie ma wyznaczonej osoby do prowadzenia ksiąg.
 • Jak uwolnić się od odpowiedzialności?

Film 13: Obowiązki korporacyjne

 • prowadzenie ksiąg korporacyjnych,
 • wysyłanie wezwań, zawiadomień oraz ogłoszeń,
 • przestrzeganie ograniczeń w działalności konkurencyjnej.

Film 14: Zarząd jako pracodawca

 • Obowiązki pełnomocnika ds. pracowniczych?
 • Kiedy potrzebny jest akt notarialny?

Film 15: Umowy z członkami zarządu cz. 1

 • Jak zawrzeć umowę z członkiem zarządu na podstawie uchwały (jaka powinna być treść uchwały)?
 • Jak zawrzeć umowę z członkiem zarządu przez pełnomocnika (kto powołuje pełnomocnika)?
 • Akt powołania ( w jakiej formie, czy wymagane jest zawieranie dodatkowych umów z członkiem zarządu)
 • Umowa o pracę (odpowiedzialność członka zarządu – orzecznictwo).

Film 16: Umowy z członkami zarządu cz. 2

 • Kiedy umowa o dzieło a kiedy zlecenie? – przykłady
 • Umowa o świadczenie usług (przykłady czynności, które mogą być wykonywane na podstawie dodatkowej umowy o świadczenie usług bez dodatkowej umowy o dzieło, które nie są traktowane jako czynności zarządzania przedsiębiorstwem)
 • Kontrakt menadżerski
 • Jakie są ograniczenia podatkowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych  w zawieraniu wielu  umów z członkami zarządu?

Film 17: Rodzaje odpowiedzialności

 • Jakie są rodzaje odpowiedzialności i co one oznaczają?
 • Odpowiedzialność  korporacyjna.

Film 18: Odpowiedzialność deliktowa

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przez członka zarządu.
 • Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby pozwać członka zarządu?
 • Co zrobić, gdy grozi nam odpowiedzialność deliktowa?
 • Kto ma kompetencje, aby pozwać członka zarządu?
 • Jak określa się okres przedawnienia?
 • Jak uwolnić się od odpowiedzialności względem spółki?

Film 19: Odpowiedzialność kontraktowa

 • Jak bronić się przez odpowiedzialnością kontraktową?
 • Jakie klauzule dodawać do umów, aby się zabezpieczyć?

Film 20: Odpowiedzialność cywilnoprawna cz. 1

 • Za zobowiązania spółki względem wierzycieli spółki.
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności?
 • Bezskuteczność egzekucji – jak się bronić?
 • Jakie są przesłanki zwalniające z odpowiedzialności?
 • Sposoby na wierzycieli.

Film 21: Odpowiedzialność cywilnoprawna cz. 2

 • Jak uwolnić się od odpowiedzialności względem wierzycieli spółki?
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego.

Film 22: Odpowiedzialność podatkowa

 • Zakres odpowiedzialności.
 • Jak bronić się  przed odpowiedzialnością podatkową?

Film 23: Odpowiedzialność karno- skarbowa

 • Jak bronić się  przed odpowiedzialnością karno-skarbową?

Podsumowanie:

Najważniejszym tematem poruszanym podczas tego szkolenia jest, jak ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu podczas sprawowania swojej funkcji.
Autor, radca prawny Michał Koralewski na przykładach ze swojej praktyki pokazuje co i jak należy robić, aby prywatny majątek członka zarządu był ,,nie do ruszenia'' przez wierzycieli, urząd skarbowy, czy wspólników.

Zapoznajcie się Państwo z tym co Wam grozi, poznajcie swoje prawa i obowiązki oraz nauczcie się skutecznie unikać odpowiedzialności za czyny zawinione i niezawinione.

banner_kup_610px