Jakie przepisy szczegółowe nakładają odpowiedzialność karną na członkach zarządu? | Ekspert Biznesu
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką prywatności zamknij

Jakie przepisy szczegółowe nakładają odpowiedzialność karną na członkach zarządu?

  1. wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz bezpieczeństwo i higienie pracy, którą ponosić mogą osoby wykonujące obowiązki pracodawcy (zob. art. 281-283 Kodeksu pracy),
  2. naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości, np. nie prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich nierzetelne, nie sporządzenie sprawozdania finansowego, nie poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta oraz nie złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego, itp. (zob. art. 77 oraz 78 ustawy o rachunkowości)
  3. naruszenie przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, np. podanie we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwych danych, bądź podanie nieprawdziwych informacji co do stanu majątku dłużnika, nie wydanie syndykowi majątku spółki, jej ksiąg i dokumentów, itp. (zob. art. 522-523 ustawy).

 

Lista wpisów: