Blog

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:25

  Ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu, a także odpisami na ww. fundusze nie są objęci członkowie zarządu zatrudnieni wyłącznie na podstawie aktu powołania, ich przychód nie podlega zatem zmniejszeniu o te składki, również spółka nie ma obowiązku odprowadzania części składek obciążających pracodawcę.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:24
  1. powołanie – przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej PIT),
  2. umowy cywilnoprawne i kontrakt menedżerski – przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 PIT), dotyczy to wszelkich przychód uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
  3. umowy o pracę – przychody ze stosunku pracy (art.12 ust. 1 PIT).

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:24

  Zawarcie dodatkowej – prócz aktu powołania – umowy z członkiem zarządu jest korzystne w sytuacjach, gdy obie strony pragną precyzyjnie uregulować ich wzajemne prawa i obowiązki, bądź nałożyć na członka zarządu inne jeszcze obowiązki, albo wyposażyć go w ponad standardowe uprawnienia.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:23

  Członek zarządu może pełnić swoją funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania, bez konieczności zawierania z nim dodatkowych umów czy to cywilnoprawnych, czy umowy o pracę.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:22

  Członka zarządu oraz spółkę może wiązać więcej niż jeden stosunek prawny. W każdym przypadku oba podmioty związane są korporacyjnym aktem powołania danej osoby na stanowisko w zarządzie spółki, co nie wyklucza jednak zawarcia pomiędzy nimi jednej, a nawet kilku innych umów. Konfiguracje te można przedstawić w następujący sposób:

  1. stosunek powołania na stanowisko członka zarządu wynikający z aktu powołania,
  2. następcza umowa cywilnoprawna, bądź umowa o pracę szczegółowo określająca prawa i obowiązki członka zarządu i spółki,
  3. wcześniejsza, kontynuowana nadal po powołaniu pracownika do zarządu spółki, umowa ze spółką, równoległa do stosunków prawnych wynikających z czynności wskazanych w lit. (a) lub (b).

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:22

  Podstawami prawidłowego zarządzania ryzykiem w spółce jest z jednej strony jasny podział kompetencji pomiędzy jej organy (zarząd – rada nadzorcza – komisja rewizyjna), a także wewnątrz tychże organów (np. w ramach zarządu), z drugiej zaś istnienie okresowych kontroli mających służyć za „system wczesnego ostrzegania” połączony z procedurami restrukturyzacji spółki.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:22

  Postępowanie naprawcze można sprowadzić do kilku podstawowych faz, które przedstawiają się w następujący sposób:

  1. złożenie oświadczenia spółki wraz z niezbędnymi załącznikami,
  2. przygotowawcze działania formalne podejmowane przez sąd i spółkę celem wszczęcia postępowania naprawczego,
  3. głosowanie nad układem z wierzycielami oraz jego ocena przez sąd,
  4. zakończenie postępowania naprawczego.

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:21

  Postępowanie naprawcze jest przewidziane dla przedsiębiorców „zagrożonych niewypłacalnością”, tj. takich, którzy pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny ich sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie staną się niewypłacalni. Jest to zatem stan poprzedzający konieczność ogłoszenia upadłości spółki

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:21

  Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego, do czasu zawarcia układu z wierzycielami spółki:

  • zawieszone zostaje wykonywanie zobowiązań przez spółkę,
  • zawiesza się naliczanie odsetek należnych od spółki,
  • nie mogą być wszczynane przeciwko spółce postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, a wszczęte podlegają z mocy prawa zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem,
  • w razie złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd odroczy jego rozpoznanie do czasu zakończenia postępowania naprawczego albo połączy  rozpoznanie wniosku z postępowaniem o zatwierdzenie układu.

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:20

  Skutecznym oraz prostym w realizacji sposobem rozłożenia odpowiedzialności w zarządzie spółki jest odpowiedni podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków tego organu.

  Wydzielenie następujących kompetencji oraz przyznanie ich określonym osobom w strukturze spółki:

  1. dyrektora/członka zarządu/wiceprezesa ds. finansowych, który odpowiedzialny byłby bezpośrednio za nadzorowanie kondycji finansowej spółki oraz inicjowanie postępowania naprawczego, albo upadłościowego z udziałem spółki,
  2. dyrektora/członka zarządu/wiceprezesa ds. korporacyjnych, który dbałby o przestrzeganie procedur rejestracyjnych, a także zgodność czynności podejmowanych przez zarząd z kodeksem spółek handlowych oraz aktami wewnętrznymi spółki.

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:20

  Odpowiedzialność likwidatorów w spółkach kapitałowych należy rozpatrywać analogicznie do odpowiedzialności członków ich zarządów

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:19

  Rada nadzorcza jest organem, który może wpływać nie tylko na działalność spółki, ale również kreować jej politykę kadrową, czy to przez kompetencje do powoływania, odwoływania i zawieszania członków zarządu, czy też poprzez ocenę rocznych sprawozdań zarządu wpływać na udzielenie, bądź odmowę udzielenia absolutorium jego członkom.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:19

  Członek zarządu spółki kapitałowej może ponosić odpowiedzialność względem tej spółki na podstawie jednej z poniższych podstaw:

  1. odpowiedzialności deliktowej za szkodę wyrządzoną spółce,
  2. odpowiedzialności kontraktowej za naruszenie stosunku obligacyjnego łączącego go ze spółką (umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, kontraktu menedżerskiego),
  3. odpowiedzialności deliktowej za czyny pozaumowne.

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:18

  Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone we ww. przepisach Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem spółki.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:17
  1. wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz bezpieczeństwo i higienie pracy, którą ponosić mogą osoby wykonujące obowiązki pracodawcy (zob. art. 281-283 Kodeksu pracy),
  2. naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości, np. nie prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich nierzetelne, nie sporządzenie sprawozdania finansowego, nie poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta oraz nie złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego, itp. (zob. art. 77 oraz 78 ustawy o rachunkowości)
  3. naruszenie przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, np. podanie we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwych danych, bądź podanie nieprawdziwych informacji co do stanu majątku dłużnika, nie wydanie syndykowi majątku spółki, jej ksiąg i dokumentów, itp. (zob. art. 522-523 ustawy).

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:17
  1. wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnych
  2. poświadczenie nieprawdy w dokumencie
  3. wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków
  4. wyrządzenie szkody na skutek prowadzenia dokumentacji gospodarczej (np. dokumentacji rachunkowej, pracowniczej, księgi udziałów, itp.) w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, albo jej nie prowadzenie
  5. udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela spółki w przypadku grożącej jej niewypłacalności lub upadłości
 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:17

  Kodeks spółek handlowych przewiduje autonomiczną regulację w zakresie przestępstw związanych z zarządzaniem spółkami handlowymi. Przewidziane w art. 586-92 oraz art. 594-95 k.s.h. występki można podzielić na dwie grupy:

  • przestępstwa poddane rozpoznaniu sądowi rejonowemu (karnemu), które zagrożone są karami grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności,
  • przestępstwa, co do których sąd rejestrowy uprawniony jest do nałożenia na członków zarządu jedynie grzywny.

  Większość przestępstw można popełnić wyłącznie umyślnie. Wykazanie zatem nieumyślności działania będzie podstawową przesłanką zwalniającą członka zarządu od odpowiedzialności.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:16

  Nie tylko naruszenie obowiązków fiskalnych przez spółkę może skutkować pociągnięciem jej członków zarządu do odpowiedzialności karnej. Pozostałe grupy przestępstw zostały wskazane w szczególności w:

  • art. 586-595 k.s.h. – przestępstwa dotyczące naruszenia reguł wewnątrzkorporacyjnych,
  • art. 265 – 316 Kodeksu karnego – przestępstwa przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • innych ustawach szczególnych (np. ustawa o rachunkowości, ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze) – naruszenie obowiązków nałożonych przez te ustawy na spółkę, bądź bezpośrednio na członków zarządu.

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:15

  Członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą ponosić odpowiedzialność karną skarbową w dwóch zasadniczych przypadkach, z tytułu:

  1. zajmowania się sprawami gospodarczymi, w szczególności zaś finansowymi, spółki – członkowie zarządu bowiem mają prawo i obowiązek prowadzenia bieżących spraw spółki, a zatem również spraw gospodarczych (art. 9 ust. 3 k.k.s.),
  2. chociażby nieumyślnego nie dopełnia obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności spółki (art. 84 ust. 1 k.k.s.).

   

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:15
  1. Członkowie zarządu reprezentując pozwaną spółkę mogą kwestionować zasadność powstania zobowiązania podatkowego, jego przedawnienie, bądź wysokość w toku postępowania podatkowego.
  2. W toku postępowania o orzeczenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki, członkowie zarządu mogą wykazać istnienie przesłanek zwalniających ich z odpowiedzialności.
 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:14

  Do orzeczenia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki nie jest konieczny wyrok sądu, jak ma to miejsce przy odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne. Podstawę wszczęcia egzekucji stanowi, bowiem ostateczna decyzja administracyjna. Fiskus posiada, zatem krótszą drogę do dochodzenia zaspokojenia jego zobowiązań przez członków zarządu spółki, niż wierzyciele prywatni.

 • Opublikowane 27 Wrzesień, 2013, o godzinie 11:14

  Członkowie zarządu odpowiadają, jedynie za zobowiązania podatkowe jeszcze nieprzedawnione. Odpowiedzialność członków zarządu spółki jest solidarna. Osoby te odpowiadają ponadto całym swoim majątkiem.

 • Opublikowane 26 Wrzesień, 2013, o godzinie 14:49

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej odpowiadają względem wierzycieli spółki za jej zobowiązania, jeżeli doszło do podania przez nich fałszywych danych w oświadczeniach o tym, że:

  • wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
  • wkłady na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały wniesione, a w przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, (art. 479 k.s.h.).

   

 • Opublikowane 26 Wrzesień, 2013, o godzinie 14:49

  W przypadku gdy istnieje kilku dłużników solidarnych, a świadczenie zostanie spełnione przez jednego z nich, to temu ostatniemu przysługuje roszczenie względem pozostałych dłużników o zwrot przypadającej na nich części spłaconego zobowiązania. Jeśli pomiędzy członkami zarządu nie istnieje umowa regulująca wysokość ich partycypacji w spłacie zobowiązań spółki, każdy z nich odpowiada w częściach równych.

 • Opublikowane 26 Wrzesień, 2013, o godzinie 13:29

  Zakres odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki obejmuje nie tylko wartość niezaspokojonego i nieprzedawnionego zobowiązania głównego wraz z odsetkami, ale także obejmuje:

  • koszty procesu zasądzone w wydanym przeciwko spółce tytule wykonawczym,
  • koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji (zob. uchwała Sądu Najwyższego z 07.12.2006 r., sygn. III CZP 118/2006).
 • Opublikowane 26 Wrzesień, 2013, o godzinie 13:29

  Pozwany członek zarządu może bronić się podnosząc następujące zarzuty:

  1. braku bezskutecznej egzekucji,
  2. istnienia przesłanek zwalniających ich z odpowiedzialności,
  3. przedawnienia,
  4. potrącenia.
 • Opublikowane 26 Wrzesień, 2013, o godzinie 13:28

  Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, względem jej wierzycieli, jeżeli:

  1. istnieje niezaspokojone zobowiązanie spółki,
  2. egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,
  3. brak jest przesłanek wyłączających odpowiedzialność poszczególnych członków zarządu (możliwe są bowiem sytuacje, gdy odpowiedzialność ponosić będą jedynie niektórzy członkowie zarządu, a pozostali będą z tej odpowiedzialności zwolnieni),
  4. przepis szczególny przewiduje taką odpowiedzialność.